Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over het handelen van een medewerker van InterviewMe?

Of bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Zowel voor u als voor ons biedt een klacht mogelijkheden tot

verbetering van onze kwaliteit van de dienstverlening. Het is daarom van belang

dat uw klacht op de juiste plek terecht komt, serieus wordt behandeld en dat er

maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Mocht u ontevreden zijn over de inhoud van het traject of de

handelswijze van InterviewMe kunt u dit kenbaar maken middels een klacht

indienen.


Procedure
Hoe werkt het indienen van een klacht? Een klacht kan bij voorkeur schriftelijk

worden ingediend middels een e-mail via info@interviewme.nl of per post aan

InterviewMe T.a.v. Klachtencommissie

Torenstraat 5

2405 XG Alphen aan den Rijn

 

Eventueel kan het ook mondeling kenbaar worden gemaakt middels het telefoonnummer 085-3030 67 41.

 

Op de klacht moet de volgende informatie worden genoteerd: *

Naam en adres. * Datum van verzenden van de klacht. * De medewerker tegen wie de klacht is gericht. * Wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. * Een omschrijving van de gebeurtenis.

 

Afhandeling klacht

Binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u schriftelijk een

ontvangstbevestiging. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen wordt u

daarvan binnen 21 dagen gemotiveerd van op de hoogte gebracht. Indien de klacht wel in behandeling wordt genomen ontvangt u ook binnen 21 dagen een gemotiveerd besluit.

 

De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke

medewerker, die zelf niet bij de klacht betrokken is. InterviewMe geeft u op

verzoek inzicht in de achtergrond, doorlooptijd en uitkomst van de behandelde

klacht.


In geval u meent dat de klacht niet naar behoren is

afgehandeld kunt u zich hierna melden bij het Klachtenbureau van UWV.